Reklamační řád

                                                         REKLAMAČNÍ ŘÁD E-SHOPU
                                                                  Gambit Masters
                                   provozovaného na adrese www.eshop-sachoveskoly.cz

 

Tento reklamační řád byl zpracován podle zákona č. 40/1964 Sb., (Občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele a vztahuje se na zboží zakoupené v E-shopu.  Prodávajícím je s.r.o. Oradata, se sídlem Konojedská 19, Praha 10, IČ 45787514. Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku 12.02.1993 Krajským obchodním soudem v Praze, odd. C, vložka 17258 (dále jen „Prodávající“). Kupující objednáním zboží od Prodávajícího souhlasí s tímto reklamačním řádem.

I. PODMÍNKY REKLAMACE
Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat. Vadou se rozumí cokoliv, co neodpovídá popisu zboží a jeho vlastností v jeho specifikaci uvedené na E-shopu, případně na jeho etiketě a zároveň to brání řádnému užívání zboží, tj. změna kvality nebo kvantity takového rozsahu, který Kupujícího poškozuje na jeho právech.

II. ZÁRUČNÍ DOBA
Záruční doba je poskytnuta na dobu 2 let.

III. UPLATNĚNÍ REKLAMACE
Místem pro uplatnění reklamace je adresa sídla Prodávajícího. Reklamaci je povinen kupující uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.

IV. VYŘÍZOVÁNÍ REKLAMACE
Prodávající rozhodne o reklamaci do 30 dnů. Pokud reklamaci uzná, zboží buď opraví, nebo vymění za nové nebo poskytne slevu v rozsahu odpovídajícím reklamovaným vadám.  Rozhodnutí sdělí Kupujícímu písemně.

V. ODSTRANITELNÉ VADY
Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění takové vady je stanovena na 30 dnů ode dne rozhodnutí o reklamaci.

VI. NEODSTRANITELNÉ VADY
Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění je pro Prodávajícího neekonomické.

VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Nepoužité zboží může Kupující bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od jeho převzetí zároveň se sdělením, že odstupuje od smlouvy. Pokud chce Kupující zboží vrátit, zašle jej zpět na vlastní náklady na adresu Prodávajícího. Nese přitom plnou odpovědnost za adekvátní zabalení zboží pro zvolený způsob přepravy.

VIII. OSTATNÍ
Ve věcech, které tento reklamační řád neřeší, platí obecné právní předpisy.

 

V Praze dne 1.8. 2013

Ing. Jan Daňhel
jednatel
Oradata, s.r.o.

 

Používá se opensource systém OpenCart
Podpora Opencart
Gambit Masters © 2023